ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ

1. Loin เข้าระบบเว็บไซต์หอพักที่ http://www.rcuchula.com/main/login_form_j.php

new rcu 177 64

2. หากนิสิตได้รับทุนจะปรากฎกล่องข้อความสีส้มและผลพิจารณา “ได้รับทุน”

new rcu 178 64