ประวัติความเป็นมา

 

             ในปี พ.ศ. 2515 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการให้สวัสดิการแก่นิสิตด้านหอพัก จึงได้กำหนดบริเวณเพื่อสร้างหอพัก และมีโครงการสร้างอาคารหอพักนิสิตจำนวนหลายหลัง อาคารหลังแรกที่ได้ก่อสร้างคือ อาคารหอพักนิสิตหญิง14 ชั้น สร้างในบริเวณที่ตั้งเดิมของหอใหม่ (เดิมเป็นหอพักนิสิตชายและถูกรื้อเพื่อสร้างหอพักหญิงทดแทน) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2515 งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 13,750,000 บาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถรับนิสิตได้ 352 คน หอพักนิสิตหญิงจึงได้ย้ายจากที่เดิมมาอยู่ในที่ปัจจุบันเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 ส่วนหอพักนิสิตหญิงหลังเดิมได้จัดเป็นหอพักนิสิตชาย (หอเจ้าจอม) (ปัจจุบันถูกรื้อเพื่อสร้างศูนย์การค้ามาบุญครอง)

             ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักว่ามีนิสิตหญิงต้องการอยู่หอพักเพิ่มขึ้น จึงได้อนุมัติงบประมาณ 1,780,000 บาท เพื่อทำการปรับปรุงห้องพัก ให้สามารถรับนิสิตได้ 522 คน (จากเดิมพักห้องละ 2 คน ปรับปรุงให้พักได้ห้องละ 3 คน) ตั้งแต่ 13 มิถุนายน 2526

 

                         ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 หอพักนิสิตได้รับอนุมติงบประมาณในการปรับปรุง 85,000,000 บาท เพื่อทำการปรับปรุงห้องพักให้สามารถรับนิสิตได้ 561 คน โดยเริ่มปรับปรุงตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2559 ถึง เดือน เมษายน 2560 และเปิดรับให้นิสิตเข้าพักวันที่ 1 สิงหาคม 2560

 

ตึกพุดตาน

 

ข้อมูลเบื้องต้น

 

       - เป็นอาคาร 14 ชั้น

       - รับนิสิตชายระดับปริญาตรี (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560)

       - จำนวนห้องพัก 209 ห้อง

       - พักห้องละ 2 คน และห้องละ 3 คน

       - รับนิสิตเข้าพักได้จำนวน 561 คน

 

ผังห้องพัก