Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา23:35 น. | ออนไลน์ 49 คน |
รับสมัครนิสิตเข้าหอพักฯ

สมัครขอเข้าพักในหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประกาศ


ปิดรับสมัครนิสิต เพื่อเข้าพักในหอพัก


    ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17:00 น.


จะเปิดรับสมัครครั้งถัดไป ประมาณ

    ติดตามประกาศที่ https://rcuchula.com หรือ แฟนเพจเฟสบุค สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กรุณาติดตามประกาศจากสำนักงานหอพักฯผู้สมัครล็อกอินเข้าระบบ(กรณียื่นใบสมัครผ่านเว็บแล้ว)
User Name:: (เลขประจำตัวนิสิต) หรือ (เลขประจำตัวประชาชน)
Password::
 


การสมัครผ่่านเว็บไซต์  

1. กรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มสมัครผ่านเว็บไซต์ ให้ครบทั้ง 2 ส่วน

  • นิสิตไทยระดับปริญญาตรีภาคปกติทุกชั้นปี


** หลังจากส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์ครบ 2 ส่วนแล้ว ท่่านสามารถ ล็อกอินเข้าระบบในภายหลัง และพิมพ์ใบสมัคร หรือแก้ไขข้อมูลของท่านได้ ทั้งนี้ ต้องแก้ไขเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของใบสมัคร เท่านั้น**


2. ให้นิสิตพิมพ์ใบสมัครทั้ง 3 หน้า พร้อมแนบหลักฐาน ส่งจดหมายแบบ EMS เท่านั้น มาที่หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครมีดังนี้

     1) ไฟล์รูปถ่ายสีหน้าตรงเพื่อใช้สำหรับ Upload เข้าระบบ จำนวน 1 รูป
           - นิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนิสิต
           - นิสิตชั้นปีอื่นๆระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนิสิต

    2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา) 1 ฉบับ

    3) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) 1 ฉบับ

    4) 4) สำเนาผลการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 (CR54) พร้อมสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ