Server Time (On Page Load): วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา12:59 น. | ออนไลน์ 27 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


รับสมัครนิสิตเข้าหอพักฯ

สมัครขอเข้าพักในหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประกาศ


ปิดรับสมัครนิสิต เพื่อเข้าพักในหอพัก


    ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 17:00 น.


จะเปิดรับสมัครครั้งถัดไป ประมาณ

    ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 (เข้าพักในภาคปลาย 2564)


กรุณาติดตามประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ปิดการยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าพักในหอพัก


    ตั้งแต่วันที่ 05 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:30 น.การสมัครผ่่านเว็บไซต์  

1. กรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มสมัครผ่านเว็บไซต์ ให้ครบทั้ง 2 ส่วน

  • ปี 1 รหัส 64 รับสมัครวันที่ 7-17 มิ.ย. 64


** หลังจากส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์ครบ 2 ส่วนแล้ว ท่่านสามารถ ล็อกอินเข้าระบบในภายหลัง และพิมพ์ใบสมัคร หรือแก้ไขข้อมูลของท่านได้ ทั้งนี้ ต้องแก้ไขเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของใบสมัคร เท่านั้น**


2. ให้นิสิตพิมพ์ใบสมัครทั้ง 3 หน้า พร้อมแนบหลักฐาน ส่งจดหมายแบบ EMS เท่านั้น มาที่หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครมีดังนี้

     1) ไฟล์รูปถ่ายสีหน้าตรงเพื่อใช้สำหรับ Upload เข้าระบบ จำนวน 1 รูป
           - นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนิสิต
           - นิสิตระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนิสิต

    2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา) 1 ฉบับ

    3) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) 1 ฉบับ

    4) หลักฐานผลการเรียน
         4.1 นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
               - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมตอนปลาย (ปพ.1) ปีการศึกษาที่จบ (พร้อมรับรองสำเนา) 1 ฉบับ
         4.2 นิสิตชั้นปีอื่นๆ
               - ใบรายงานผลการศึกษา CR 60 (พร้อมสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ

    5) สำเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นชื่อ-นามสกุล คณะ และหลักสูตรของนิสิต (ใช้เฉพาะนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ประกอบการสมัครในต้นปีการศึกษาเท่านั้น)