สมัครขอเข้าพักในหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_423.pdf