นายมนัส สมคะเน
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยหอพักนิสิต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2183658
นางนรากรณ์ ศรีขร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน(ธุรการ)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2183670

นางสาวศิรประภา มุภาษา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัสดุ)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2183650

นางสาวรุจิรา เจริญสุข
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : -
นางสาวละมัย เครืองาม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2183658
นายวัฒนพล จันทรา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(ทะเบียนชาย)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2183643
นางสาวนิดดา ขรุรัมย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(ทะเบียนหญิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2183656
นางสาวธารธารา พรมเดช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2183660
นางเยาวพร หนูแป้นน้อย
ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป(การเงิน การบัญชี)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2183659
นายสมศักดิ์ เรืองงาม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : -

นายมณเทียร คำภารักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง(หัวหน้าช่าง)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2183698
นายสมเกียรติ บุญนา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : -
นายสุรพงค์ โม่งปราณีต
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : -
นายฐานัตถ์ สนเปี่ยม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : -
นายสุนทร ปาระฤทธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : -
นายจิรายุ สุขสบาย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : -