ให้นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ทุกคนที่จะมาดำเนินการมอบตัวเข้าหอพักนิสิต

new rcu 148 64

ระเบียบหอพักนิสิตจุฬาฯว่าด้วยหน้าที่ ข้อปฎิบัติและวินัยของนิสิตหอพัก พ.ศ. 2564

และให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบและนำมาส่งวันที่มอบตัวเข้าหอพัก

new rcu 149 64new rcu 150 64

new rcu 151 64