ประกาศ หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
.....................................

ตามที่ประกาศของทางรัฐบาลพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) Cluster ย่านทองหล่อ มีผู้สุ่มเสี่ยงจำนวนมาก และพบว่ามีนิสิตจุฬาฯ 1 คน ได้รับผลตรวจโควิด 19 เป็นบวก โดยนิสิตคนดังกล่าวได้ร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล cu open

หอพักนิสิตมีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนี้

1. ขอให้นิสิตหอพักที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีผลการตรวจ COVID-19 เป็นบวก หรือนิสิตไปในสถานที่ย่านทองหล่อ กรอกแบบคัดกรองด้านล่างนี้เพื่อตรวจหาความเสี่ยงหรือหากมีความกังวลสามารถแจ้งชื่อที่สำนักงานหอพักเพื่อส่งรายชื่อเข้าตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ขอให้นิสิตหอพักทุกคน ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยและหอพักนิสิตอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้อื่น ล้างมือบ่อยๆ จุ่มเท้าบนน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าอาคาร และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
3. ให้นิสิตเฝ้าสังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือมีอาการป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนหรือพบปะผู้อื่น และให้ไปพบแพทย์และแจ้งเจ้าหน้าที่หอพักโดยทันที

                          ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน 2564


                                                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ)
                                                                                           รองอธิการบดี
                                                                                     ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

new rcu 039 64