ประกาศ หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง แจ้งผลการตรวจคัดกรองนิสิตหอพัก
กรณี นิสิตหอพักสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนที่เป็นบุคคลภายนอกที่มีผลการตรวจ COVID-19 เป็นบวก
.....................................

                ตามประกาศ หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการและแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กรณี นิสิตหอพักสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อน ที่เป็นบุคคลภายนอกที่มีผลการตรวจ COVID-19 เป็นบวกจากการส่งนิสิตเข้ารับการตรวจคัดกรองโดยวิธี Strip Test และ RT-PCR ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 นั้น ผลการตรวจคัดกรองเป็นลบทุกคน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังได้จัดให้นิสิตแยกห้องพักและเฝ้าสังเกตตนเองจนครบ 14 วัน ตามการแนะนำของแพทย์ต่อไป

       จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

                         ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ)
รองอธิการบดี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

new rcu 037 64