ประกาศ หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การดำเนินการและแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
กรณี นิสิตหอพักสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนที่เป็นบุคคลภายนอกที่มีผลการตรวจ COVID-19 เป็นบวก
.....................................

ตามที่นิสิตหอพัก ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่หอพัก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 กรณีไปพบกับเพื่อนที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งต่อมาทราบว่าเพื่อนคนดังกล่าวมีผลการตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นบวกการดำเนินการของหอพักนิสิต
       1. แยกห้องพักนิสิต
       2. ส่งนิสิตเข้าตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันตนเองของนิสิตหอพัก ขอความร่วมมือนิสิตปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยและหอพักนิสิตอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้อื่น ล้างมือบ่อย ๆ จุ่มเท้าบนน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าอาคาร และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

ทั้งนี้ เมื่อทราบผลการตรวจจะแจ้งผลให้นิสิตทราบโดยทันที

                                                                   ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ)
รองอธิการบดี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

 new rcu 036 64