ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง การรับสมัครนิสิตหอพัก พักต่อในหอพักนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

.....................................................................

 

    ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะรับสมัครนิสิตหอพักที่ประสงค์จะพักต่อในหอพักนิสิตประจำภาคต้นปีการศึกษา 2564 จึงประกาศให้นิสิตหอพักที่ประสงค์จะพักต่อ ดำเนินการตามกำหนดรายละเอียดดังนี้

กำหนดการยื่นใบสมัคร

    ยื่นความประสงค์ออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานหอพักนิสิต http://www.rcuchula.com ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564ถึงเวลา 23.59 น. ของวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 หากไม่ยื่นตามกำหนดการดังกล่าว จะถือว่านิสิตไม่ประสงค์ที่จะพักต่อในหอพักนิสิต

หลักฐานประกอบการสมัคร ให้แนบผลการเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับสิทธิ์พักต่อ ภายในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน

หอพักนิสิต และทางเว็บไซต์ http://www.rcuchula.com

                            ประกาศ  ณ  วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร ภู่ประเสริฐ

รองอธิการบดี

ปฎิบัติการแทนอธิการบดี

 new rcu 033 64


1.ลิ้ง Lonin เข้าระบบ

2.ขั้นตอนการการยื่น