รองศาสตราจารย์เพ็ญพรรณ ยังคง
พรรณ ยังคง

อนุสาสก

อนุสาสกหอพักนิสิตหญิง

รองศาสตราจารย์เพ็ญพรรณ ยังคง(อาจารย์ผ่อง)
ห้อง พักอนุสาสกตึกพุดซ้อนชั้น 1

 

ผู้ช่วยอนุสาสก

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 2 - 12 ตึกชวนชม

อาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว(อาจารย์ขาว)
ห้อง 1010

 

อาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษรา โพวาทอง

ผู้ช่วยอนุสาสก

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 2 ตึกพุดซ้อน และชวนชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษรา โพวาทอง(อาจารย์หนิง)
ห้อง 201

 

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 4-5 ตึกจำปา

นางสาวรุ่งทิวา เงินปัน(พี่อิม)
ห้อง 210

 

นางสาวรุ่งทิวา เงินปัน
นางสาวสุภร สุขจำนงค์

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 3-4-5 ตึกพุดซ้อน

นางสาวสุภร สุขจำนงค์(พี่เบล)
ห้อง 524

 

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 6-7-8 ตึกพุดซ้อน

นางสาวณัฐชา ยาวิละ(พี่ไอซ์)
ห้อง 1124

 

นางสาวณัฐชา ยาวิละ
นางสาวธิภาดา สารปรัง

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 9-10-11 ตึกพุดซ้อน

นางสาวธิภาดา สารปรัง(พี่น้ำตาล)
ห้อง 1401

 

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 12-13-14 ตึกพุดซ้อน

นางสาววรนิพิฎ พันธ์หนองหว้า(พี่พีช)
ห้อง 1124

 

นางสาววรนิพิฎ พันธ์หนองหว้า
นางสาวพิฌาวรรณ แช่มชื่น ชมดง

ผู้ปกครองนิสิตชั้น ตึกพุดซ้อน

นางสาวพิฌาวรรณ แช่มชื่น ชมดง(พี่จ๊ะจ๋า)
ห้อง 1401