ทำเนียบหัวหน้างานหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รายนาม หัวหน้างานหอพักนิสิต จุฬาฯ

นางสาวอัจฉราวรรณ จันทร์เพ็ญศรี

หัวหน้างานหอพักนิสิต ปี 2545-2550

นางสาวอัจฉราวรรณ จันทร์เพ็ญศรี
ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


นายประสาท จูมพล

หัวหน้างานหอพักนิสิต ปี 2550-ปัจจุบัน

นายประสาท จูมพล
ปริญญาโท คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย