รายนามอนุสาสกหอพักนิสิต จุฬาฯ

 

รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์

อนุสาสกหอพักนิสิตชาย ปี

รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์
คณะ

ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ชูโต

อนุสาสกหอพักนิสิตชาย ปี 2498

ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ชูโต
คณะ

ศ.ม.ร.ว.สดับ ลดาวัลย์

อนุสาสกหอพักนิสิตหญิง ปี พ.ศ. 2495 - 2496 (รักษาการ)

ศ.ม.ร.ว.สดับ ลดาวัลย์
คณะ

อ.ม.ร.ว.แสงโสม เกษมศรี

อนุสาสกหอพักนิสิตหญิง ปี พ.ศ. 2496 - 2497

อ.ม.ร.ว.แสงโสม เกษมศรี
คณะ

อ.ดร.กมลกาญจน์ เอกศักดิ์

อนุสาสกหอพักนิสิตหญิง ปี พ.ศ. 2498

อ.ดร.กมลกาญจน์ เอกศักดิ์
คณะ

อ.จรูญทัศน์ พุกกะมาน

อนุสาสกหอพักนิสิตหญิง ปี พ.ศ. 2499 - 2500

อ.จรูญทัศน์ พุกกะมาน
คณะ

ศาสตราจารย์ พิมล กลกิจ

อนุสาสกหอพักนิสิตชาย ปี พ.ศ. 2500

ศาสตราจารย์ พิมล กลกิจ
คณะ

อ.พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ

อนุสาสกหอพักนิสิตหญิง ปี พ.ศ. 2501

อ.พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ
คณะ

อ.ดร.สุรางค์ โค้วตระกูล

อนุสาสกหอพักนิสิตหญิง ปี พ.ศ. 2502 - 2504

อ.ดร.สุรางค์ โค้วตระกูล
คณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนัญญา อภิชาตบุตร

อนุสาสกหอพักนิสิตหญิง ปี พ.ศ. 2505-2509

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนัญญา อภิชาตบุตร
คณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพพัดดา ปวนะฤทธิ์

อนุสาสกหอพักนิสิตหญิง ปี พ.ศ. 2510-2532

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพพัดดา ปวนะฤทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.ชนาญวัต เทวกุล

อนุสาสกหอพักนิสิตชาย ปี พ.ศ. 2514

ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.ชนาญวัต เทวกุล
คณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ร่มโพธิ์

อนุสาสกหอพักนิสิตชาย ปี พ.ศ. 2520-2525

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ร่มโพธิ์
คณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประณต นันทิยะกุล

อนุสาสกหอพักนิสิตชาย ปี พ.ศ. 2525-2527

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประณต นันทิยะกุล
คณะรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรูญ ณ ระนอง

อนุสาสกหอพักนิสิตชาย ปี พ.ศ. 2528-2532

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรูญ ณ ระนอง
คณะครุศาสตร์

รองศาสตราจารย์เพ็ญพรรณ ยังคง

อนุสาสกหอพักนิสิตหญิง ปี พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์เพ็ญพรรณ ยังคง
คณะภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี

อนุสาสกหอพักนิสิตชาย ปี พ.ศ. 2533-2558

อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ นิทัศน์ ประกาศวุฒิสาร

อนุสาสกหอพักนิสิตชาย ปี ไม่ทราบ 2

ศาสตราจารย์ นิทัศน์ ประกาศวุฒิสาร
คณะ

ศาสตราจารย์ ยรรยง ณ ตะกั่วทุ่ง(รักษาการ)

อนุสาสกหอพักนิสิตชาย ปี ไม่ทราบ 3

ศาสตราจารย์ ยรรยง ณ ตะกั่วทุ่ง(รักษาการ)
คณะ

ศาสตราจารย์ เย็น สุนทร สุนทรวิจารณ์

อนุสาสกหอพักนิสิตชาย ปี ไม่ทราบ 4

ศาสตราจารย์ เย็น สุนทร สุนทรวิจารณ์
คณะ