1. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

- นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนิสิต
- นิสิตระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนิสิต

2. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)

4. หลักฐานผลการเรียน
    4.1 นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
         - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

           หรือเทียบเท่าที่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)