ระเบียบหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หน้าที่ ข้อปฏิบัติ และวินัยของนิสิตหอพักและผู้เข้าพัก

พ.ศ. ๒๕๕๘

..............................................

          โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับ ฝ่ายกิจการนิสิต ว่าด้วย หน้าที่ ข้อปฏิบัติ และวินัยของนิสิตหอพักและผู้เข้าพัก ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น และเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๒) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงมีมติให้ตราระเบียบหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หน้าที่ ข้อปฏิบัติ และวินัยของนิสิตหอพักและผู้เข้าพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หน้าที่ ข้อปฏิบัติ และวินัยของนิสิตหอพักและผู้เข้าพัก พ.ศ. ๒๕๕๘”

          ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

          ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       พ.ศ. ๒๕๔๕

          ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

          “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          “หอพัก” หมายความว่า หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          “นิสิต” หมายความว่า นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          “นิสิตหอพัก” หมายความว่า นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีซึ่งมิใช่หลักสูตรที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษและได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสิตหอพักตามข้อบังคับนี้ และให้หมายความรวมถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นนิสิตบัณฑิตศึกษาช่วยงานอนุสาสก

          “ผู้เข้าพัก” หมายความว่า นิสิตอื่นที่มิใช่นิสิตหอพักหรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุมัติให้เข้าพักในหอพักเป็นการชั่วคราว

          “อนุสาสก” หมายความว่า อนุสาสกหอพักนิสิตชาย และอนุสาสกหอพักนิสิตหญิงที่ได้รับแต่งตั้งจากรองอธิการบดี

          “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          “คณะกรรมการดำเนินงาน” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินงานหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          “รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบกำกับการบริหารหอพักนิสิต

          ข้อ ๕ ให้รองอธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

          ในกรณีที่มีปัญหารในการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๑

วัตถุประสงค์

.......................................

          ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยจัดตั้งหอพักสำหรับนิสิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

                   (๑) เพื่อให้นิสิตได้อยู่ร่วมกันในที่พักที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการศึกษา

                   (๒) เพื่อฝึกฝนให้นิสิตรู้จักการอยู่ร่วมกัน เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน มีน้ำใจ มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม เสริมสร้างบรรยากาศการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

                   (๓) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตทั้งหลายซึ่งมีพื้นความรู้และความสนใจแตกต่างกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

                   (๔) เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ไม่มีที่พักในกรุงเทพมหานคร หรือมีที่พักในกรุงเทพมหานครแต่ไม่สะดวกต่อการศึกษา หรือเป็นนิสิตที่มีฐานะขาดแคลน

หมวด ๒

การรับสมัครและคัดเลือกนิสิตเข้าพักในหอพัก

..................................

          ข้อ ๗ ให้สำนักบริหารกิจการนิสิตดำเนินการประกาศรับสมัครนิสิตเข้าพักในหอพัก และให้รองอธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าพัก และเสนอผลการพิจารณาต่อรองอธิการบดี เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในแต่ละปีการศึกษา

                   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และกำหนดการพิจารณารับสมัครและคัดเลือกนิสิตเป็นนิสิตหอพักให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนิสิตหอพักต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหอพักตามหมวด ๑ ข้อ ๖

                   ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเป็นนิสิตหอพักตามประกาศมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด

          ข้อ ๘ นิสิตผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าพักในหอพักจะมีสิทธิ์พักในหอพักเฉพาะนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ

          ข้อ ๙ นิสิตผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าพักในหอพักจะต้องดำเนินการต่างๆ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าพักในหอพัก

          ข้อ ๑๐ นิสิตจะต้องเข้าพักในห้องที่อนุสาสกจัดตามความเหมาะสม จะย้ายห้องก่อนได้รับอนุญาตจากอนุสาสกไม่ได้ และจะต้องพักในห้องของตนเป็นประจำ

          ข้อ ๑๑ นิสิตจะต้องคืนห้องพักให้กับมหาวิทยาลัยหลังจากกำหนดการปิดภาคการศึกษาหนึ่งวัน ถ้านิสิตผู้ใดมีความจำเป็นจะต้องพักในหอพักต่อไปให้ยื่นความจำนงต่ออนุสาสกล่วงหน้าตามกำหนดเวลาที่หอพักประกาศและเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพักตามประกาศ

          ข้อ ๑๒ นิสิตและบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากอนุสาสกจะเข้าพักในหอพักไม่ได้โดยเด็ดขาด

หมวด ๓

หน้าที่และข้อกำหนดวินัยของนิสิตหอพัก

..............................

          ข้อ ๑๓ ให้นิสิตหอพักมีหน้าที่พึงปฏิบัติดังต่อไปนี้

                   (๑) ต้องเข้าร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อพัฒนานิสิต

                   (๒) ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศต่างๆ ของหอพักและมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

                   (๓) ต้องเชื่อฟังคำตักเตือนของอนุสาสก ผู้ช่วยอนุสาสกและผู้ที่อนุสาสกมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลเฉพาะเรื่องนั้นๆ

                   (๔) ต้องให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ทรัพย์สมบัติของหอพักและของมหาวิทยาลัยมิให้เสียหาย ใช้สอยอย่างประหยัด และต้องช่วยดูแลรักษาความสะอาดอาคารแบะบริเวณหอพักอยู่เสมอ

                   (๕) ต้องแต่งกายสุภาพ และระวังรักษามารยาท ไม่ให้เป็นที่รำคาญหรือรบกวนผู้อื่น

                   (๖) ต้องไม่เมาสุราอาละวาดในหอพัก

                   (๗) ต้องไม่ทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายกันในบริเวณหอพัก

                   (๘) ต้องไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงในบริเวณหอพัก

                   (๙) การนำเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเข้ามาในหอพักนิสิตจะต้องไม่เกินความจำเป็นเหมาะสมกับพื้นที่ห้องพักและต้องได้รับอนุญาตจากอนุสาสก

                   (๑๐) ต้องไม่ตอกตะปู ตัดต่อสายไฟฟ้า หรือดัดแปลงแก้ไขเครื่องเรือนเครื่องใช้ของหอพักและกรณีเครื่องเรือน เครื่องใช้ของหอพักชำรุดเสียหาย ให้นิสิตหอพักรีบแจ้งอนุสาสก หรือผู้ช่วยอนุสาสกทราบโดยทันที

                   (๑๑) ต้องไม่นำเครื่องเรือน เครื่องใช้ที่หอพักจัดไว้ให้ใช้เป็นของส่วนกลางไปใช้เป็นของส่วนตัว

                   (๑๒) ต้องไม่นำรถยนต์หรือจักรยานยนต์เข้ามาในบริเวณหอพักก่อนได้รับอนุญาตจากอนุสาสก ในกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนต้องนำเข้ามาก่อนได้รับอนุญาต ให้รายงานต่ออนุสาสกหรือผู้ที่อนุสาสกมอบหมายโดยเร็วที่สุด

                   (๑๓) ต้องไม่เข้าไปในห้องพักของผู้อื่นขณะที่เจ้าของห้องไม่อยู่

                   (๑๔) ต้องไม่ปิดประกาศใดๆ ในบริเวณหอพักก่อนได้รับอนุญาตจากอนุสาสกหรือผู้ที่อนุสาสกมอบหมาย  

                   (๑๕) ต้องไม่สูบบุหรี่ภายในอาคารหอพักหรือที่อื่นๆ

                   (๑๖) ต้องไม่เล่นการพนันในบริเวณหอพัก

                   (๑๗) ต้องไม่ดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาและยาเสพติดให้โทษทุกชนิดในบริเวณหอพัก

                   (๑๘) ต้องไม่มีอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง รวมทั้งไม่นำเข้ามาในบริเวณหอพัก

                   (๑๙) ต้องไม่ประพฤติเสื่อมเสียในทางเพศในบริเวณหอพัก

                   (๒๐) ต้องไม่ทะเลาะวิวาทกันโดยใช้อาวุธ

                   (๒๑) ต้องไม่กลุ้มรุมวิวาท หรือทำร้ายร่างกายกันถึงขั้นได้รับบาดเจ็บสาหัส

                   (๒๒) ต้องไม่ลักทรัพย์ หรือจงใจทำลายทรัพย์สินของหอพัก หรือของเพื่อนร่วมหอพัก

                   (๒๓) ต้องไม่นำผู้อื่นขึ้นไปบนหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต

หมวด ๔

การลงโทษ

.......................................

          ข้อ ๑๔ นิสิตหอพักและผู้เข้าพักมีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรักษาวินัยตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยจัดทำเป็นระเบียบหอพักว่าด้วยหน้าที่ ข้อปฏิบัติ และวินัยของนิสิตหอพักและผู้เข้าพัก

          นิสิตหอพักผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดหน้าที่ ข้อปฏิบัติ และวินัย ตามวรรคหนึ่ง อาจได้รับโทษดังนี้

                   (๑) ว่ากล่าวตักเตือน

                   (๒) ให้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือบริการสังคม

                   (๓) ทำทัณฑ์บน

                   (๔) ให้ออกจากหอพัก

          การกระทำอย่างใดเป็นความผิดร้ายแรงหรือความผิดไม่ร้ายแรงให้เป็นไปตามระเบียบหอพักตามวรรคหนึ่ง

          ข้อ ๑๕ นิสิตหอพัดที่กระทำผิดไม่ร้ายแรง ให้อนุสาสกว่ากล่าวตักเตือน ให้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หรือบริการสังคม หรือทำกทัณฑ์บนได้ตามแต่จะเห็นสมควรกับลักษณะการกระทำ

          ข้อ ๑๖ หากนิสิตหอพักผู้ใดเคยถูกทำทัณฑ์บนไว้แล้วแต่ยังทำความผิดขึ้นอีก ให้อนุสาสกเสนอความเห็นต่อรองอธิการบดีเพื่อพิจารณาลงโทษให้ออกจากหอพักได้ทันที

          ข้อ ๑๗ นิสิตผู้ใดกระทำผิดร้ายแรง ให้อนุสาสกหอพักเสนอความเห็นต่อรองอธิการบดีเพื่อพิจารณาลงโทษให้ออกจากหอพักได้ทันที และให้รายงานมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงโทษวินัยนิสิตด้วย

          ข้อ ๑๘ กรณีที่มิได้ระบุไว้ในหน้าที่หรือเป็นข้อกำหนดวินัยนิสิตหอพักตามหมวด ๓ แต่เป็นการกระที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกรณีที่มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าการกระทำใดของนิสิตหอพักเข้าข้อกำหนดวินัยในหอพัก และหรือเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานหอพักนิสิตเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อรองอธิการบดีเพื่อดำเนินการต่อไป

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                 ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

                                                                                                                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง)

                                                                                                                                                    รองอธิการบดี

 

 

      

 

 

  ดาวน์โหลดไฟล์pdf<<<<