ตึก
จำนวนนิสิตที่รับวัคซีนแล้ว
จำนวนนิสิตที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
พุดตาน 385 74
พุดซ้อน 745 100
จำปา 231 27
จำปี 862 77
ชวนชม 962 207
รวมทั้งหมด 3,185 485
จำนวนนิสิตหอพักทั้งหมด 3,670