ตึก
รับวัคซีนแล้ว
ยังไม่ได้รับวัคซีน
จำปา 138 123
จำปี 466 510
ชวนชม 530 612
พุดซ้อน 430 419
พุดตาน 180 303
รวม 1,744 1,967
จำนวนนิสิตหอพัก 3,711 คน