ตึก
จำนวนนิสิตที่รับวัคซีนแล้ว
จำนวนนิสิตที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
พุดตาน 385 26
พุดซ้อน 718 98
จำปา 251 5
จำปี 879 14
ชวนชม 912 155
รวมทั้งหมด 3,145 298
จำนวนนิสิตหอพักทั้งหมด 3,443