เดือน
ครั้งที่
วันที่จะตัดเงิน
หมายเหตุ
มีนาคม
1
5 มี.ค. 2564
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น.
มีนาคม
2
12 มี.ค. 2564
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. พร้อมค่าปรับล่าช้า 350 บาท
มีนาคม
3
19 มี.ค. 2564
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. พร้อมค่าปรับล่าช้า 500 บาท