Server Time (On Page Load): วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา10:06 น. | ออนไลน์ 39 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


คำถามที่ถามบ่อย

เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Help
การสมัครเข้าอยู่หอพักนิสิต จุฬาฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


ขั้นตอนการสมัครอยู่หอพักฯ


1. กรอกข้อมูลลงใบสมัคร ผ่านระบบเว็บไซต์สำนักงานหอพักฯ ให้ครบทั้ง 2 ส่วน
2. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว ทั้ง 3 หน้า
3. นำใบสมัครที่พิมพ์แล้ว ทั้ง 3 หน้า พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งไปรณีย์จ่าหน้าซองถึง

สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4. ประกาศผลนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอยู่หอพักฯ
5. ยืนยันสิทธิ์ – รายงานตัวในระบบออนไลน์
6. นิสิตหอพักฯ รับกุญแจห้องและเอกสารสำหรับจ่ายค่าห้องพัก
7. ปริ้นใบชำระค่าหอพักแรกเข้าตามวันเวลาที่หอพักกำหนด (ติดตามประกาศหน้าเว็บไซต์หอพัก)
8. ชำระค่าห้องพักที่เคาร์เตอร์ธนาคาร
9. มอบตัวเข้าหอพัก รับกุญแจและเอกสารต่างๆและเข้าพัก
10. เข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพักฯ

หลักฐานประกอบการสมัครอยู่หอพักฯ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครมีดังนี้

    1) รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (อัพรูปตอนกรอกใบสมัคร)
        - นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนิสิต
        - นิสิตระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนิสิต

    2) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) 1 ฉบับ

    3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา) 1 ฉบับ

    4) หลักฐานผลการเรียน
        4.1 นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
              - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมตอนปลาย (ปพ.1) ปีการศึกษาที่จบ (พร้อมสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
        4.2 นิสิตชั้นปีอื่นๆ
             - ใบรายงานผลการศึกษา CR 60 (พร้อมสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ