1. กรอกข้อมูลลงใบสมัคร ผ่านระบบเว็บไซต์สำนักงานหอพักฯ http://www.rcu.sa.chula.ac.th/apply/ ให้ครบทั้ง 2 ส่วน

2. ตรวจสอบวันที่สัมภาษณ์ในวันราชการถัดไปหลังเวลา 18.00 น. ที่ http://www.rcu.sa.chula.ac.th/news/

3. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกสมบรูณ์แล้วทั้ง 3 หน้า

4. ติดรูปถ่ายที่ใบสมัครและนำใบสมัครพร้อมหลักฐานมาในวันที่สัมภาษณ์

5. เข้าสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด

6. ประกาศผลนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอยู่หอพักฯ

7. ยืนยันสิทธิ์การเข้าพักผ่านระบบออนไลน์ที่ www.rcuchula.com

8. อัพรูปถ่ายชุดนิสิตเข้าระบบออนไลน์ที่ www.rcuchula.com

9. เปลี่ยนแปลงเลขบัตรประชาชน 13 หลักให้เป็นเลขรหัสนิสิต 10 หลัก

10. รายงานตัว-มอบตัว รับกุญแจห้องและประชุมผู้ปกครองในวันเวลาที่ทางหอพักกำหนด

11. เข้ารับปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพักฯ ตามวันเวลาที่ทางหอพักกำหนด