Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา10:20 น. | ออนไลน์ 45 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ยื่นขออยู่หอต่อ หอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศ

เปิดให้ยื่นแบบขออยู่หอต่อ ทางอินเตอร์เน็ต

ในวันที่ 02 เมษายน 2564 เวลา 00:00 น.
ถึงวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 23:59 น.


[ กรอกใบสมัครขออยู่หอต่อ ปีการศึกษา 2564 ]


ยื่นแบบขออยู่หอต่อผ่่านเว็บไซต์  

1. กรอกแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์

2. แนบไฟล์ผลการศึกษา (เป็นไฟล์ word, excel, pdf หรือรูปภาพ ก็ได้)

3. เมื่อส่งแบบฟอร์มทางอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ถือว่านิสิตได้ยื่นแบบแล้ว

** หลังจากยื่นแบบผ่านเว็บไซต์แล้ว ท่่านสามารถ ล็อกอินเข้าระบบในภายหลัง และแก้ไขข้อมูลของท่านได้ ทั้งนี้ ต้องแก้ไขเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบที่ยื่น เท่านั้น**

อ่านวิธีการยื่นขออยู่หอต่อ