Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา23:16 น. | ออนไลน์ 22 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Bed Status
ตึกจำปี ชั้นที่ : 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

สถานะเตียง ตึก จำปี ชั้น12

ห้อง 1201
A
B
C
D
ห้อง 1202
A
B
C
D
ห้อง 1203
A
B
C
D
ห้อง 1204
A
B
C
D
ห้อง 1205
A
B
C
D
ห้อง 1206
A
B
C
ห้อง 1207
A
B
C
D
ห้อง 1208
A
B
C
D
ห้อง 1209
A
B
C
D
ห้อง 1210
A
B
C
D
ห้อง 1211
A
B
C
D
ห้อง 1212
A
B
C
D
ห้อง 1213
A
B
C
D
ห้อง 1214
A
B
C
D
ห้อง 1215
A
B
C
D
ห้อง 1216
A
B
C
ห้อง 1217
A
B
C
D
ห้อง 1218
A
B
C
D
ห้อง 1219
A
B
C
D
ห้อง 1220
A
B
C
D