Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา05:31 น. | ออนไลน์ 35 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากมหาวิทยาลัยประกาศหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง กำหนดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี เข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่3 )


กำหนดการรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ถึง วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น.

แจ้งข่าวเมื่อ 24 ก.ค. 2563