Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา06:36 น. | ออนไลน์ 29 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯทั้งนี้ นิสิตต้องปฏิบัติดังนี้ทุกข้อ

รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าพัก รับเอกสารประจำตัว บันทึกลายนิ้วมือ และถ่ายรูปชุดนิสิต ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน ถึง วันอังคารที่ 22 กันยายน 2552 เวลา 8.00 -17.00 น. ณ สำนักงานหอพักนิสิต ตึกพุดซ้อน ชั้น 2

มอบตัว รับบัตร รับกุญแจ รับเอกสารเพื่อชำระเงินค่าหอพัก และเข้าพัก ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 ในเวลา 9.00-12.00 น. ณ สำนักงานหอพักนิสิต ตึกพุดซ้อน ชั้น 2

การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ให้นิสิตนำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าหอพักที่ได้รับในวันมอบตัว
พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนไปชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ที่ส่วนการคลัง อาคารจามจุรี 5 ชั้น 3
ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2552 ถึง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 8.30 - 15.00 น.
รายละเอียดตามประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าหอพักนิสิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 ที่โถงชั้นล่างตึกพุดซ้อน
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ หากนิสิตผู้ใดไม่ดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต

แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.ย. 2552