Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา11:36 น. | ออนไลน์ 56 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯประกาศ
เปิดรับสมัครนิสิตหอพัก เข้ากรอกใบสมัครผ่าน www. rcuchula.com
ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 พ.ค. 2553 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 13 พ.ค. 2553
นิสิตต้องพิมพ์ใบสมัครแล้วนำมายื่นที่สำนักงานหอพักตั้งแต่วันที่ 9-14 พ.ค. 2553
ในเวลาทำการ
วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. หลักฐานผลการเรียน
4.1 นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ. 1)
4.2 นิสิตใหม่บัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 1 - สำเนาหลักฐานใบแสดงผลการเรียน ( Transcript)
4.3 นิสิตบัณฑิตศึกษาชั้นปีอื่นๆ - หลักฐานผลการเรียนล่าสุด ( CR 60)
การคัดเลือก
1. นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 จะนัดหมายวันเวลาสัมภาษณ์และสถานที่ ในวันส่งใบสมัคร
2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาย สัมภาษณ์ในวันที่ 14 พ.ค. 2553 เวลา 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1,2 สำนักงานหอพักนิสิต ตึกพุดซ้อน ชั้น 2
3. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหญิง จับฉลากในวันที่ 16 พ.ค. 2553 เวลา 09.00 น.
ที่สำนักหอพักศึกษิตนิเวศน์
* รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www. Rcuchula.com หรือโทร 02-2183643

แจ้งข่าวเมื่อ 29 เม.ย. 2553