Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา06:52 น. | ออนไลน์ 39 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ


[size=20][color=darkred]การชำระเงินช่วงนี้ สำหรับนิสิตที่แจ้งความประสงค์พักในช่วงที่ 2 ทุกคน

(พักระหว่างวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557 ถึงวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557)

*การชำระเงินสำหรับการพักในช่วงที่ 3 ให้นิสิตตรวจสอบวัน-เวลาตามประกาศต่อไป*
[/color]
[/size]
แจ้งข่าวเมื่อ 14 พ.ค. 2557