Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา06:58 น. | ออนไลน์ 44 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ[size=20][color=darkred]นิสิตจะต้องพิมพ์ใบชำระเงินจากเว็บไซต์ของสำนักงานหอพักฯ
www.rcuchula.com ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินด้วยการชำระเงินช่วงนี้ สำหรับนิสิตที่แจ้งความประสงค์จะพักในช่วงที่ 1 ทุกคน
(พักระหว่างวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 ถึงวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557)
*การชำระเงินสำหรับการพักในช่วงที่ 2 และ 3 ให้นิสิตตรวจสอบวัน-เวลาตามประกาศต่อไป*[/color]
[/size]แจ้งข่าวเมื่อ 11 มี.ค. 2557