Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา05:18 น. | ออนไลน์ 49 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ที่พัก
(สำหรับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก)
1. ในการให้ความอนุเคราะห์ที่พัก หอพักนิสิตจุฬาฯจะให้ความอนุเคราะห์ต่อบุคคลภายนอกดังนี้
๏ เฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
๏ นิสิต นักศึกษา ที่ขอมาฝึกงานทีมีหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษานั้นๆ
อนุญาตให้พักได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2553 ถึงวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 และต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่พักมาก่อนอย่างน้อย 7 วัน และส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ ที่พักได้ไม่เกินวันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 (ทั้งนี้ทางหอพักนิสิตมีจำนวนที่พักที่จำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์จัดให้เฉพาะผู้ที่ส่งหนังสือมาก่อน ถ้าที่พักเต็ม)
2. ในการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่พัก มายังสำนักงานนิสิตหอพัก ซึ่งสามารถทำหนังสือได้ 2 กรณี
2.1. กรณีที่เป็นนักเรียนให้ทำหนังสือจากโรงเรียนซึ่งสามารถขอที่พักได้ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป (ดังตัวอย่างหนังสือที่ 1) หรือทำหนังสือจากผู้ปกครองมา ซึ่งสามารถขอที่พักได้เฉพาะนักเรียนในปกครองเท่านั้น พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาด้วย และรูปถ่ายของนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ดังตัวอย่างหนังสือที่ 2)
2.2. กรณีที่เป็นนิสิต นักศึกษา ที่ขอมาฝึกงาน ให้ทางหน่วยงานตนสังกัดนั้นๆ ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่พักมายังหอพักนิสิต (ดังตัวอย่างหนังสือที่ 3)
3. การเข้าพัก ผู้ที่จะเข้าพักต้องมาติดต่อที่สำนักงานนิสิตหอพัก จุฬาฯ ในเวลา 8.00 – 16.00 น. เท่านั้น ทุกวันไม่เว้นหยุดราชกา

แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.พ. 2553