Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา07:18 น. | ออนไลน์ 33 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


[size=24][color=red]แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 [/color][/size]
[color=red][size=24]ข้อ 1.2 จากเดิมยืนยันวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2553 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2553
[color=#FF33FF]����������� แก้ไขเป็นวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2553 ถึง วันจันทร์ที่ 31 พฤษ ...
แจ้งข่าวเมื่อ 25 พ.ค. 2553
ดาวโหลดข้อปฏิบัติ ...
แจ้งข่าวเมื่อ 25 พ.ค. 2553ตรวจสอบรายชื่อนิสิตชายระดับบัณฑิตศึกษาคลิก

...
แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553ตรวจสอบรายชื่อนิสิตชายระดับปริญญาตรีคลิก

...
แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553ตรวจสอบรายชื่อนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีคลิก

...
แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553[color=red][size=18]ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลืิอกเข้าพักในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2553[/size][/color]
1. ยืนยันการเข้าพัก
1.1 นิสิตที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกทั้งหอพักพวงชมพู (U-CENTER)และหอ ...
แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553...
แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553
...
แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553...
แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553...
แจ้งข่าวเมื่อ 19 พ.ค. 2553

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50