Server Time (On Page Load): วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา13:55 น. | ออนไลน์ 40 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


คำถามที่ถามบ่อย

เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Help
การสมัครเข้าอยู่หอพักนิสิต จุฬาฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


ขั้นตอนการสมัครอยู่หอพักฯ


1. กรอกข้อมูลลงใบสมัคร ผ่านระบบเว็บไซต์สำนักงานหอพักฯ ให้ครบทั้ง 2 ส่วน
2. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว ทั้ง 3 หน้า
3. นำใบสมัครที่พิมพ์แล้ว ทั้ง 3 หน้า พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งไปรณีย์จ่าหน้าซองถึง

สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4. ประกาศผลนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอยู่หอพักฯ
5. ยืนยันสิทธิ์ – รายงานตัวในระบบออนไลน์
6. นิสิตหอพักฯ รับกุญแจห้องและเอกสารสำหรับจ่ายค่าห้องพัก
7. ปริ้นใบชำระค่าหอพักแรกเข้าตามวันเวลาที่หอพักกำหนด (ติดตามประกาศหน้าเว็บไซต์หอพัก)
8. ชำระค่าห้องพักที่เคาร์เตอร์ธนาคาร
9. มอบตัวเข้าหอพัก รับกุญแจและเอกสารต่างๆและเข้าพัก
10. เข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพักฯ

หลักฐานประกอบการสมัครอยู่หอพักฯ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครมีดังนี้

     1) ไฟล์รูปถ่ายสีหน้าตรงเพื่อใช้สำหรับ Upload เข้าระบบ จำนวน 1 รูป
           - นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนิสิต
           - นิสิตระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนิสิต

    2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา) 1 ฉบับ

    3) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) 1 ฉบับ

    4) หลักฐานผลการเรียน
         4.1 นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
               - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมตอนปลาย (ปพ.1) ปีการศึกษาที่จบ (พร้อมรับรองสำเนา) 1 ฉบับ
         4.2 นิสิตชั้นปีอื่นๆ
               - ใบรายงานผลการศึกษา CR 60 (พร้อมสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ

    5) สำเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นชื่อ-นามสกุล คณะ และหลักสูตรของนิสิต (ใช้เฉพาะนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ประกอบการสมัครในต้นปีการศึกษาเท่านั้น)