Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา05:44 น. | ออนไลน์ 34 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


หอพักนิสิตจุฬาฯในปัจจุบัน

กฎระเบียบข้อบังคับ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข้อบังคับ ฝ่ายกิจการนิสิต

ข้อบังคับ ฝ่ายกิจการนิสิต
ว่าด้วย คณะกรรมการนิสิตหอพัก
พ.ศ. 2545

                โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับ ฝ่ายกิจการนิสิต  ว่าด้วย คณะกรรมการนิสิตหอพัก พ.ศ. 2545 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 หมวด 2 ข้อ 12 ฝ่ายกิจการนิสิต โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหอพักครั้งที่ ……. เมื่อวันที่ …………………. จึงมีมติให้ตราข้อบังคับ ฝ่ายกิจการนิสิต ว่าด้วย คณะกรรมการนิสิตหอพัก พุทธศักราช 2545 ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า “ ข้อบังคับ ฝ่ายกิจการนิสิต ว่าด้วย คณะกรรมการนิสิตหอพัก พ.ศ. 2545"

ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก ข้อบังคับ  ฝ่ายกิจการนิสิต ว่าด้วย คณะกรรมการนิสิตหอพัก พุทธศักราช 2539 บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อความอื่นใดในส่วนที่ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับที่กำหนดในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ 4  คำนิยามในระเบียบนี้

 1. “ฝ่ายกิจการนิสิต”  หมายถึง  ฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. “หอพัก”  หมายถึง หอพักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. ”นิสิตหอพัก” หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าพำนักในหอพัก
 4. "คณะกรรมการนิสิตหอพักนิสิตชาย"  หมายถึง  คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากนิสิตหอพักชาย
 5. "คณะกรรมการนิสิตหอพักนิสิตหญิง"  หมายถึง  คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากนิสิตหอพักหญิง
 6. "คณะกรรมการนิสิตหอพัก" หมายถึง  คณะกรรมการร่วม ตามข้อ 4.4 และ 4.5
 7. "คณะกรรมการดำเนินงานหอพัก" หมายถึง คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นตาม ระเบียบว่าด้วย    หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

ข้อ 5 ให้อนุสาสกหอพัก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหา รวมทั้ง การออกคำสั่ง และประกาศต่างๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวดที่ 1
บททั่วไป

ข้อ 6 ที่ทำการคณะกรรมการนิสิตหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารหอพักนิสิตหญิงชวนชม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อ 7  คณะกรรมการนิสิตหอพักมีเครื่องหมายเป็นรูปหอซีมะโด่ง รอบเครื่องหมายมีคำว่า “คณะกรรมการนิสิตหอพัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ”


หมวดที่ 2

วัตถุประสงค์

ข้อ 8 วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีคณะกรรมการนิสิตหอพัก มีดังนี้

 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดและส่งเสริม การดำเนินงานกิจกรรมของนิสิตหอพัก
 2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนิสิตหอพัก
 3. เพื่อส่งเสริมการดำแลรักษาทรัพย์สินในหอพักให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
 4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของตนในสังคมประชาธิปไตย
 5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตหอพักปัจจุบันกับนิสิตเก่าหอพัก


หมวดที่ 3

การจัดองค์กรและการดำเนินงาน

ข้อ 9 คณะกรรมการนิสิตหอพักประกอบด้วยคณะกรรมการในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งได้รับเลือกจาก คณะกรรมการนิสิตหอพักนิสิตชาย คณะกรรมการนิสิตหอพักนิสิตหญิง

ข้อ 10 ให้การดำเนินงานของคณะกรรมการนิสิตหอพัก ขึ้นต่อฝ่ายกิจการนิสิต โดยมีอนุสาสกหอพัก และผู้ช่วยอนุสาสกหอพัก เป็นที่ปรึกษา เพื่อทำหน้าที่แนะนำ ดูแลให้คำปรึกษาและยังยั้งการดำเนินงานใดๆ ที่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการกระทำอันอาจเป็นการเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย


หมวดที่ 4

ส่วนที่ 1
องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการนิสิตหอพัก

ข้อ 11 คณะกรรมการนิสิตหอพัก ประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 1. ประธานนิสิตหอพัก
 2. เลขานุการ
 3. หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมภายใน
 4. หัวหน้าฝายกิจกรรมภายนอก
 5. เหรัญญิก
 6. หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการ
 7. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 8. หัวหน้าฝ่ายกีฬา
 9. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
 10. หัวหน้าฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
 11.  หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
 12. หัวหน้าฝ่ายนิสิตสัมพันธ์
 13. หัวหน้านิสิตชั้นปีที่ 1-4
 14. ประธานชมรมต่างๆ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งภายในชมรม

ข้อ 12 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนิสิตหอพัก มีดังนี้

 1. รับผิดชอบวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมนิสิตหอพัก ให้สอดคล้องและเหมาะสม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีกิจกรรมของหอพักนิสิต
 2. พิจารณาการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรรมการนิสิตหอพักให้เกิดประโยชน์ต่อนิสิตหอพักโดยส่วนรวม
 3. เสนอแต่งตั้ง หรือถอดถอน กรรมการหรืออนุกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมนิสิตของหอพัก เพื่อให้อนุสาสกพิจารณา
 4. พิจารณาการจัดตั้งชมรม หรือหน่วยงานในคณะกรรมการนิสิตหอพักเพื่อเสนออนุสาสกพิจารณา
 5. พิจารณาและให้ความเห็นใดๆ อันเกี่ยวกับหอพักเพื่อเสนอต่ออนุสาสก

ข้อ 13 ประธานนิสิตหอพัก มีหน้าที่ดังนี้

 1. เป็นผู้แทนของนิสิตหอพัก
 2. กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามนโยบาย
 3. เป็นประธานในที่ประชุมและกำหนดหัวข้อประชุม
 4. เป็นผู้ประสานงานระหว่างอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลหอพัก และคณะกรรมการนิสิตหอพัก
 5. เสนอรายงานการดำเนินงานต่ออนุสาสก

ข้อ 14 เลขานุการ

 1. เป็นผู้บันทึกและจัดพิมพ์รายงานการประชุม
 2. ทำหนังสือโต้ตอบและหมายเชิญประชุม
 3. เก็บรักษาเอกสารต่างๆของคณะกรรมการนิสิตหอพัก
 4. ดูแลและรับผิดชอบวัสดุสำนักงานของคณะกรรมการนิสิตหอพัก
 5. จัดระเบียบแฟ้มเอกสารเข้าและออก
 6. แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการนิสิตหอพัก ให้นิสิตหอพักรับทราบ
 7. หน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย

ข้อ 15 เหรัญญิก

 1. รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินของคณะกรรมการนิสิตหอพัก
 2. ประสานงานในการจัดทำงบประมาณประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการนิสิตหอพัก
 3. จัดทำและเสนอบัญชีรายรับ-รายจ่ายของคณะกรรมการประจำภาคการศึกษา
 4. หน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย

ข้อ 16 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมภายใน

 1. ควบคุมและรับผิดชอบดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิตหอพักที่จัดขึ้นภายในหอพัก
 2. ประสานงานและรับผิดชอบ ในการดำเนินงานกิจกรรมในส่วนของชมรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 3. หน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย

ข้อ 17  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมภายนอก

 1. ควบคุมและรับผิดชอบการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม ของนิสิตหอพักที่จัดขึ้นภายนอกหอพัก
 2. ประสานงานและรับผิดชอบการดำเนินงานกิจกรรม ของชมรมต่างๆที่อยู่ภายในความรับผิดชอบ
 3. หน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย

ข้อ 18 หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการ

 1. ประสานงานการจัดสวัสดิการและบริการต่างๆสำหรับนิสิตหอพัก
 2. รวบรวมและรับฟังข้อคิดเห็นด้านบริการเพื่อเสนออนุสาสก
 3. กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้นิสิตหอพักเห็นคุณค่าของการจัดสวัสดิการและบริการของหอพัก
 4. หน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย

ข้อ 19 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 1. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นิสิตหอพักสนใจในการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ อันจะช่วยเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม
 2. หน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย

ข้อ 20  หัวหน้าฝ่ายกีฬา

 1. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นิสิตหอพักเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและพลานามัย
 2. จัดหาและรักษาอุปกรณ์กีฬา พร้อมให้บริการยืมอุปกรณ์กีฬาแก่นิสิตหอพัก
 3. หน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย

ข้อ 21 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

 1. ควบคุมและประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆภายในหอพักเพื่อให้นิสิตหอพักได้รับทราบอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
 2. หน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย

ข้อ 22  หัวหน้าฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม

 1. ควบคุมและประสานงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหอพักให้เป็นไปอย่างราบรื่น
 2. จัดหาและเก็บรักษาวัสดุงานศิลปกรรม
 3. หน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย

ข้อ 23  หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

 1. จัดทำรายการจัดซื้อพัสดุเพื่อกำหนดของบประมาณต่อคณะกรรมการนิสิตหอพัก
 2. ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ของคณะกรรมการนิสิตหอพัก
 3. จัดทำและควบคุมบัญชีการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ของคณะกรรมการนิสิตหอพัก
 4. หน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการนิสิตมอบหมาย

ข้อ 24  หัวหน้าฝ่ายนิสิตสัมพันธ์

 1. ควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่หอพักนิสิตให้เป็นไปอย่างราบรื่น
 2. หน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย

ข้อ 25  หัวหน้านิสิตชั้นปี 1-4

 1. เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบกิจกรรมของชั้นปีที่ได้จัดขึ้น
 2. ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการนิสิตหอพักในการทำกิจกรรม
 3. หน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย

ข้อ 26  ประธานชมรมต่างๆ

 1. เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบกิจกรรมของชมรมที่ได้จัดขึ้น
 2. ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการนิสิตหอพักในการทำกิจกรรม
 3. หน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย


ส่วนที่ 2

คณะกรรมการนิสิตหอพักนิสิตชายและคณะกรรมการนิสิตหอพักนิสิตหญิง

ข้อ 27  ให้คณะกรรมการนิสิตหอพักนิสิตชาย และคณะกรรมการนิสิตหอพักนิสิตหญิง แต่ละส่วนมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ ตามข้อ 11 ยกเว้น ตำแหน่งประธานชมรมต่างๆ

ข้อ 28  ให้คณะกรรมการนิสิตหอพักนิสิตชายหรือคณะกรรมการนิสิตหอพักนิสิตหญิง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. พิจารณาวางแผนและจัดดำเนินงานกิจกรรมเฉพาะส่วนที่เป็นกิจกรรมภายในของแต่ละหอพัก
 2. รับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินงานของคณะกรรมการหอพักนิสิตชาย หรือคณะกรรมการหอพักนิสิตหญิง
 3. หน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการดำเนินงานหอพักและอนุสาสกมอบหมาย


ส่วนที่ 3

การดำเนินงานและการประชุม

ข้อ 29  ให้คณะกรรมการหอพักนิสิตชายหรือคณะกรรมการหอพักนิสิตหญิง ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉพาะ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในของแต่ละหอพักเท่านั้น ส่วนการจัดกิจกรรมรวมของนิสิตหอพักทั้งหมด ให้คณะกรรมการนิสิตหอพักเป็นผู้รับผิดชอบจัดดำเนินการ

ข้อ 30 ให้คณะกรรมการนิสิตหอพักจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง การประชุมครั้งแรก ให้ประธานกรรมการนิสิตหอพักกำหนดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันดำรงตำแหน่งตามวาระ ส่วนการประชุมครั้งต่อไป ให้ที่ประชุมเป็นผู้กำหนด

ข้อ 31 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง จึงครบองค์ประชุม

ข้อ 32  กรรมการนิสิตหอพักผู้ที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่ตัวแทนของตนเองในการออกเสียงในที่ประชุม

ข้อ 33  การลงมติใดๆให้ผ่านเสียงข้างมาก ในกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานนิสิตหอพักเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ 34  มติใดๆของคณะกรรมการนิสิตหอพัก จะเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อมีการลงมติใหม่ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการนิสิตหอพักทั้งหมด

ข้อ 35 ในการประชุมให้เชิญอนุสาสกเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และให้ส่งรายงานการประชุมทุกครั้งให้อนุสาสกหอพัก และฝ่ายกิจการนิสิตทราบ


ส่วนที่ 4

ชมรม

ข้อ 36 ชมรมที่จัดตั้งขึ้น จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ และต้องเนินการภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการนิสิตหอพัก

ข้อ 37 การขอจัดตั้งชมรม จะต้องมีนิสิตหอพัก จากหอพักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง ไม่น้อยกว่าหอละ 30 คน เข้าชื่อคำร้อง พร้อมทั้งเสนอร่างข้อบังคับของชมรม ต่อคณะกรรมการนิสิตหอพัก เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานหอพักเพื่ออนุมัติต่อไป


ส่วนที่ 5

การเลือกตั้ง

ข้อ 38  การเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการนิสิตหอพัก ให้เป็นการเลือกตั้งทั่วไปจากนิสิตทั้งหมดในหอพัก โดยแบ่งการเลือกตั้งเป็น 2 ส่วน คือ เป็นการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการหอพักนิสิตชาย และการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการหอพักนิสิตหญิง โดยให้อนุสาสกหอพัก แต่งตั้งผู้ช่วยอนุสาสกและนิสิตปริญญาโท เป็นคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้ง และมีอนุสาสกหอพักเป็นที่ปรึกษา
อนึ่ง ให้คณะกรรมการหอพักนิสิตทั้งสองชุด เลือกผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆจากผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ ในคณะกรรมการหอพักนิสิตชายและคณะกรรมการหอพักนิสิตหญิง เป็นผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการนิสิตหอพัก

ข้อ 39 การเลือกตั้งคณะกรรมการนิสิตหอพัก ให้กระทำก่อนสี่สิบห้าวัน นับแต่วันปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย เพื่อให้ดำรงตำแหน่งในปีการศึกษาถัดไป โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งที่อนุสาสกหอพักแต่งตั้ง เป็นผู้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดดำเนินการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง จะต้องรายงานผลการเลือกมายังฝ่ายกิจการนิสิตภายใน 7 วัน นับตั้งแต่เสร็จสิ้นการเลือกตั้ง และให้ฝ่ายกิจการนิสิตประกาศแต่งตั้งผู้ได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งต่างๆ โดยให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งนั้นดำรงตำแหน่งมีวาระ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 มีนาคม ของปีการศึกษาถัดไป

ข้อ 40  คุณสมบัติของกรรมการนิสิตหอพัก

 1. เป็นนิสิตหอพักโดยถูกต้องตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2544
 2. ไม่เป็นนิสิตที่มีสภาพวิทยาทัณฑ์
 3. ไม่เป็นนิสิตที่เคยถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติสะสมตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป
 4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในสโมสรนิสิต หรือ กรรมการนิสิตคณะ
 5. ผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธานนิสิตหอพัก จะต้องเป็นนิสิตซึ่งลงทะเบียนเรียนไปแล้วไม่ต่ำกว่า 6 ภาคการศึกษา

ข้อ 41  การพ้นสภาพกรรมการ

 1. ออกตามวาระ
 2. ตาย
 3. ลาออก
 4. ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 40

ข้อ 42  ในกรณีที่มีกรรมการนิสิตหอพักตำแหน่งใดว่างลง ให้คณะกรรมการนิสิตหอพักจัดดำเนินการเลือกตั้งซ่อมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ตำแหน่งนั้นว่างลง และให้มีวาระดำรงตำแหน่งเท่ากับกรรมการชุดนั้น แต่หากว่าวาระดำรงตำแหน่งเหลือไม่ถึง 60 วัน ของการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการนิสิตหอพักพิจารณาผู้ที่สมควรเข้ารักษาการแทน จนกว่าจะหมดหน้าที่ตามวาระของกรรมการชุดนั้น


ส่วนที่ 5

การเงินและการงบประมาณ

ข้อ 43  การเงินและการงบประมาณให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการดำเนินงานหอพักกำหนด


บทเฉพาะกาล

ข้อ 44  ให้ชมรมที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมนิสิตในหอพัก ซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ คงดำเนินต่อไป และให้จัดร่างข้อบังคับชมรม เสนอคณะกรรมการดำเนินงานหอพัก

  

ประกาศ ณ วันที่  
  (…………………………………………..)
  รองอธิการบดีด้านกิจการนิสิต
   ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดี

  ดาวน์โหลดไฟล์pdf


หอพักนิสิตจุฬาฯในอดีต

สิ่งอำนวยความสะดวก