Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา13:51 น. | ออนไลน์ 62 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


หอพักนิสิตจุฬาฯในปัจจุบัน

กฎระเบียบข้อบังคับ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ตึกพุดซ้อน
ตึกพุดซ้อน

 

เมื่อปี พ.ศ.2545 มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตหญิงจำนวนประมาณ 60 ล้านบาท ลักษณะอาคารคล้ายตึกจำปี ในระยะแรก เนื่องจากมีงบประมาณเพียง 60 ล้านบาท จึงดูเหมือนกับว่าสร้างได้เพียงครึ่งตึกจำปี ใช้ระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2545 เสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม 2547 เปิดรับให้นิสิตเข้าพักได้ 508 คน เริ่มตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2547

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณอีก 75 ล้านบาทก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตหญิงต่อในระยะที่ 2 แล้วเสร็จเมื่อต้นปี พ.ศ. 2549 รับนิสิตหญิงเข้าพักได้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา

ตึกพุดซ้อน

  • เป็นอาคาร 14 ชั้น
  • จำนวน 223 ห้อง
  • พักห้องละ 4 คน
  • รับนิสิตเข้าพักได้ 892 คน
  • รับนิสิตหญิงระดับปริญญาบัณฑิต


ห้องพักตึกพุดซ้อน

ห้องตึกพุดซ้อน
ห้องตึกพุดซ้อน
ห้องตึกพุดซ้อน ห้องตึกชวนชม

 
หอพักนิสิตจุฬาฯในอดีต

สิ่งอำนวยความสะดวก