Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา13:45 น. | ออนไลน์ 56 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


หอพักนิสิตจุฬาฯในปัจจุบัน

กฎระเบียบข้อบังคับ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ตึกชวนชม
ตึกชวนชม (เดิมเรียกว่า หอตึก)

 

ใน พ.ศ. 2500 รัฐบาลได้อนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อการสร้างหอพักนิสิตชาย จึงได้มีการสร้างหอพักบริเวณด้านหน้า ขนานกับถนนเข้าหอที่แยกมาจากถนนพญาไท เป็นอาคาร 3 ชั้น เป็นชั้นพัก 2 ชั้นแต่ละชั้นมี 33 ห้องคู่ ชั้นล่างโล่งป ูพื้นกระเบื้องหินขัด

ต่อมาเมื่อนิสิตหญิงมีความต้องการที่พักมากขึ้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยก่อสร้างตึกจำปี ในปีการศึกษา 2536 มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ปรับเปลี่ยนหอตึก เป็นหอพักนิสิตหญิง และปรับสภาพภายในห้องพักจากห้องคู่เป็นห้องพัก 3 เตียง สามารถรับพักได้ 192 ที่ และเริ่มรับนิสิตหญิงเข้าพักตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 เป็นต้นมา

ด้านล่างทิศตะวันออกเป็นห้องสำหรับเป็นที่ทำการคณะกรรมการนิสิตหอพัก และชมรมต่างๆ ตรงกลางมีห้องศูนย์เรียนรู้ จัดให้บริการเกี่ยวกับการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการประมาณ 80 เครื่อง ส่วนฝั่งทางด้านทิศตะวันตก มีร้านบริการถ่ายเอกสาร และร้านซัก-อบ-รีด

ตึกชวนชม

  • เป็นอาคาร 3 ชั้น
  • จำนวน 64 ห้อง
  • พักห้องละ 3 คน
  • รับนิสิตเข้าพักได้ 192 คน
  • รับนิสิตหญิงระดับปริญญาบัณฑิต
หมายเหตุ : ปัจจุบัน(2554-ปัจจุบัน) ตึกชวนชมได้ปิดใช้งานเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทน


ห้องพักตึกชวนชม

ห้องตึกชวนชม
ห้องตึกชวนชม
ห้องตึกชวนชม ห้องตึกชวนชม

 
หอพักนิสิตจุฬาฯในอดีต

สิ่งอำนวยความสะดวก